ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

พุทธศักราช 2485 - 2486  โรงเรียนประจันตวิทยา  เดิมเรียกว่า  แสนเวียงวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2485  โดย   นายเชย  แสนเวียง  เป็นผู้ก่อตั้ง  และมี  นายจันทร์สาด  บัวน้อย  เป็นผู้จัดการ   มี  นายฤทธิ์  โพธินันท์  เป็นครูใหญ่   จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

                                พุทธศักราช  2486 - 2519  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนประจันตวิทยาลัย  ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอ  หอประชุมอำเภอวังสะพุง (ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นการเช่าที่ราชพัสดุ  ขณะนั้นได้เปิดเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม.ศ.3)  โดยมี นายสัมฤทธิ์  ประจันตเสน  เป็นผู้จัดการ  และ มี    นายฤทธิ์  โพธินันท์   นายบุญศรี  คำสุข   นายหลั่ง  จันทิหล้า  นายชาญ(สำลี)  ไชยวงศ์  และนายประสิทธิ์  พานิล  เป็นครูใหญ่ เรียงมาตามลำดับ  

พุทธศักราช  2519 2523   นายละเอียด  ประชาโชติ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้มีการเปิดการเรียนการสอนเป็นแบบการศึกษาผู้ใหญ่ในภาคค่ำเพิ่มเติมขึ้น

                                ในวันที่  28  กรกฎาคม  พุทธศักราช 2520  ทางโรงเรียนได้ขอรับอนุญาตให้มีการขยายชั้นอนุบาลเพิ่มเติมขึ้น แต่ยังคงมีการเปิดการเรียนการสอน  ที่เป็นรูปแบบของมัธยมศึกษาอยู่ 

จนกระทั่ง  พุทธศักราช 2521  นายประหยัด  ยนตะพันธ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนสุดท้ายได้ปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาลง ในพุทธศักราช  2523  แต่ยังคงเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล  ในนาม โรงเรียนอนุบาลประจันตะต่อไป

                   พุทธศักราช  2523 2546  ได้ย้ายสถานที่ตั้งมา ณ เลขที่ 220  หมู่ 5  ถนนภูมิวิถี  บ้านบุ่งคล้า  ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  โดยใช้ชื่อ โรงเรียอนุบาลประจันตะดังเดิม และเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 3  โดย  นางรื่นฤดี  ยนตะพันธ์  ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ มาตั้งแต่วันที่  21  กันยายน  พุทธศักราช 2521  จนถึงปัจจุบัน

                                พุทธศักราช  2546 ปัจจุบัน   ทางโรงเรียนอนุบาลประจันตะ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในอนาคต  และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐ  จึงได้ขอรับอนุญาตให้มีการขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมถึงระดับประถมศึกษา  จัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระการเรียนรู้พิเศษ  ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  เปิดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีแผนจัดการศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ช่วงชั้นที่ 1- 2) ต่อไป   ในนาม โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 2 โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่  116  หมู่ 12  บ้านนำเจริญ  ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  11 ไร่  มี นางสาวจุฬาภรณ์   กุลสา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  

                          พุทธศักราช  2549 - 2554  มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาภาคเอกชน ครบ  64  ปี  และได้  ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลประจันตะ 2  มาเป็น โรงเรียนประจันตวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โดยมี นายประหยัด  ยนตะพันธ์  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิศพงษ์  ยนตะพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ จนปัจจุบัน