คณะผู้บริหาร

นายพิศพงษ์ ยนตะพันธ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียน

นายพิศพงษ์ ยนตะพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1


ฝ่ายบริหารทั่วไป