ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประจันตวิทยา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน(ณ  วันที่   10   มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน : 2556)

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

อ. 3

13

ป.1

153

ป.2

124

ป.3

106

ป.4

86

ป.5

92

ป.6

69

รวม

643