หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรโรงเรียนประจันตวิทยา

โรงเรียนประจันตวิทยา กำหนดองค์ประกอบของแนวทางการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเป็นหลัก  3  ภาค  คือ

11.1       ภาคทฤษฎี  จัดให้มีและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  ลักษณะ  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน(กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ กิจกรรมชุมนุม  14  ชุมนุม) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  คือ วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตรท้องถิ่น วังสะพุงแดนเกจิอาจารย์  ต้นตำนานเมืองเซไล  เสมาหินทรายเลื่องชื่อ  นามระบือศูนย์ศิลป์สิรินธร”  ภูมิปัญญาไทวังสะพุง  การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และการรักษาคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมของชุมชน/หมู่บ้าน 

สาระการเรียนรู้พิเศษ  คือ จินตคณิตย์ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล  เกษตรกรรม  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย  และดนตรีสากล

11.2       ภาคปฏิบัติ  จัดให้มีกิจกรรมหลัก  คือ  กิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมรอง  คือ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระการเรียนรู้พิเศษ

11.3    ภาคสังคม  จัดให้มีชุมชนศึกษาตามแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน/หมู่บ้าน ในโครงการพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทวังสะพุง  โรงเรียนแม่น้ำ  ตอบแทนคุณ “พ่อ”  สานต่อพระราชดำริและรัก “พ่อ” ต้องพอเพียง  และโรงเรียนวิถีพุทธ  วิถีพอเพียง  ใน  2  ชุมชน/หมู่บ้านนำร่อง และ  19  ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตบริการของโรงเรียนประจันตวิทยา  4  อำเภอ(อำเภอวังสะพุง  เอราวัณ  หนองหิน เมืองเลยและภูหลวง)  

 

หลักสูตรท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB