คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ยนตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศพงษ์ ยนตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าเอก มนูญ ชัชวาลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ ประจันตะเสน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ คำภาหล้า
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณพนิดา
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณรัตน์ เพชรกอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ เวชประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :