ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ยนตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจวรรณ สิงห์ทองลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลประจันตะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศพงษ์ ยนตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ โรงเรียนประจันตวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :