วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

ปรัชญาโรงเรียน

พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง