ปฐมวัย

เบญจวรรณ สิงห์ทองลา
ครูใหญ่

นางคัทลียา จันทรสนิท
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมัทนา นามกันยา
ครูประจำชั้นอนุบาล3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุภลักษณ์ บุญมาชม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนาฏยา สุขสมบูรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวทิพปภา ประจันตเสน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางนันทิภา อรรควาไสย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสาวิตรี บุญฮวด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางธัญญารัตน์ บงแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวอุทุมพร สอนศรียา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอรอุมา จันทะฟอง
ครูพี่เลี้ยง