บุคลากรทางการศึกษา

นางณัฐธยา ธนวัตนามวงษ์

นางอรุณรัตน์ เพชรกอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรุ่งทิวา เสาร์สูงเนิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุภาภัททร์ ศรีหาคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกชนัช จารุธีร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายบัญชา ตางาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางชญานันท์ ถิ่นสพุง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุทิศา ก้องเกรียงไกร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายชวณัฏ สงบุญนาค
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภารุณี บงแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2